Prijzen praktijk RESA / Vergoedingen

Reflexzone therapie PRAKTIJK RESA GELDROP

Behandeling gaat op afspraak.

Het aantal behandelingen dat nodig is, valt niet voor iedere cliënt van te voren te bepalen.

De praktijk is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de consulten van de reflexzonetherapeuten die bij deze beroepsvereniging zijn aangesloten.

Behandeling

Duur

Tarief

 

Intake gesprek/ reflexzone behandeling

Reflexzone behandeling 

Gesprekken coaching traject

Coaching traject met reflexzonetherapie

Care for Women hormonen spreekuur

 

50/ 60 min. 

50/ 60 min

50/ 60 min

90  min

60 min

 

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 75,00

€ 67,50

 

 

 

 

 

 

Behandeling bij kinderen

30 / 45 min.

€ 40,--

Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar vanaf € 15,00 en kunnen voor alle soorten behandelingen besteed worden.

Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) een reflexologische behandeling. Dit kun je nalezen in de polisvoorwaarden van jouw verzekering en op de website van het VNRT: www.vnrt.nl.

Alle behandelingen worden tegen contante betaling uitgevoerd. U ontvangt van mij  een nota die u bij uw verzekeraar kunt indienen.

KvK-nummer: 17262806

Aangesloten bij : RBCZ

 

Privacydocument WGBO/AVG

UW PRIVACY Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

? zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. De gegevens worden NIET digitaal verwerkt.

? er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

? Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

? Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

? Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. •Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’ • de kosten van het consult

KLACHTENREGELING Wkkgz

Verlenen van goede zorg Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT. Klachten reglement De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. In de algemene paragraaf van dit klachtreglement zijn de doelstellingen en uitgangspunten benoemd die de VNRT en haar leden hanteren bij de omgang met klachten. In de algemene paragraaf staan de regels voor toegang tot de klachtenregeling vermeld (wie mag waarover, wanneer en hoe klagen) en regels voor de algemene organisatie van de klachtenregeling. Tevens zijn de regels benoemd voor diverse geledingen en instanties die een bijdrage leveren aan de goede omgang met klachten van cliënten. In het klachtenreglement VNRT zijn de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven.

U heeft een klacht. Wat nu? Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op. Als u er samen niet uitkomt Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk. Geschillencommissie: bindende uitspraak Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. De meeste VNRT-leden zijn aangesloten bij de SCAG ( Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen. Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht.

Op www.geschillencommissie.nl vindt u meer algemene informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen. Waarover kunt u een klacht indienen? U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen. Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.

Heeft u vragen over dit klachtenreglement neem dan contact op met het secretariaat van de VNRT. ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. / tel: 06-14218568) Heeft u vragen over de aanpak van uw klacht, wilt u advies of ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

Beroepscode

Ik zal mijn vermogens gebruiken om zieken naar beste weten en oordeel te helpen; ik zal me onthouden van het schaden en tekortdoen van wie ook. Wat ik zie en hoor, hetzij beroepshalve of persoonlijk, en wat niet verder mag worden verteld zal ik geheim houden en aan niemand meedelen.